เครื่องประดับ (Accessories)

รายละเอียดเครื่องประดับทั้งหมดภายในเกมรวมทั้งสิ้น 6 แบบ จะแสดงรายละเอียดแยกออกเป็น 2 หมวดหมู่คือ ตารางออฟชั่นหลัก และตารางออฟชั่นเสริมออฟชั่นหลัก (Main Option)
 เป็นออฟชั่นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ประกอบด้วยค่าสถานะต่างๆ ดังนี้
ค่าสถานะหลัก เช่น P.Atk M.Atk HP MP เป็นต้น โดยจะแสดงค่าสถานที่ไอเทมเลเวล 30 และ 40
ค่า TOTAL 5PCS. คือค่าพลังรวมแต่ละค่า โดยคิดรวมทั้งหมด 5 ชิ้น (ในตารางจะแสดงเพียงประเภทละ 1 ชิ้น)
Gem Slot คือจำนวนช่องและประเภทของหินสะกดวิญญาณที่สามารถใส่ได้
Characteristic Option คือค่าคุณสมบัติของไอเทมนั้นๆ โดยในตารางจะแสดงค่าที่เลเวล 10
Set Option คือค่าออฟชั่นเซตที่ได้รับเมื่อใส่ไอเทมเกรดเดียวกันครบจำนวนชิ้นตามที่กำหนด

ตารางออฟชั่นหลักของเครื่องประดับเกรด S

Accessories S Grade Main Option.png

คลิกที่รูปเพือดูภาพขนาดใหญ่

ตารางออฟชั่นหลักของเครื่องประดับเกรด  R

Accessories R Grade Main Option

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


ตารางออฟชั่นหลักของเครื่องประดับเกรด SR

Accessories SR Grade Main Option.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ออฟชั่นเสริม (Additional Option)
 เป็นออฟชั่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ไดอาแดงจำนวนหนึ่งในการเปลี่ยน โดยจำนวนออฟชั่นที่ได้จะขึ้นอยู่กับเกรดของไอเทมนั้นๆ เช่น แหวนเกรด SR มี 3 ออฟชั่นโดยสุ่มจากทั้งหมด 16 ออฟชั่น

ตารางออฟชั่นเสริมของเครื่องประดับเกรด S

Accessories S Grade Additional Option.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ตารางออฟชั่นเสริมของเครื่องประดับเกรด R

Accessories  R Grade Additional Option.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ตารางออฟชั่นเสริมของเครื่องประดับเกรด SR

Accessories SR Grade Additional Option.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


 

Advertisements