บทวิเคราะห์สกิลอาร์เชอร์ (Skill Analysis: Archer)

tile-classes-archer

Note: ควรอ่านรายละเอียด สกิลของสายอาชีพ Archer ทั้งหมดก่อนอ่านบทความนี้ เนื่องจากบทความนี้จะเขียนถึงการวิเคราะห์สกิลแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบกันเท่านั้น ซึ่งหากไม่อ่านรายละเอียดดังกล่าวมาก่อนอาจทำให้ผู้อ่านสับสนและไม่เข้าใจในเนื้อหาได้

เลเวลสกิลในบทความจะแสดงเพียงแค่ 18 เลเวลเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงจะสามารถอัพเลเวลได้สูงกว่านี้Archer Skill Analysis: Group 1 – Attack Skill (1)

Archer-Active Skill Group1.png

 

Archer-Active Skill Group1 Compare.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 

บทวิเคราะห์

– Assault Shot (Silver Ranger) มีพลังโจมตีสูงที่สุด ตามมาด้วย Stun Shot (Phantom Ranger), Burst Shot (War Ranger) และ  Multiple Shot (Hawkeye) ตามลำดับ

– Burst Shot แม้ว่าจะมีพลังโจมตีอยู่ในลำดับที่ 3 แต่มีคุณสมบัติ Additional Damage (รายละเอียดรออ่านในบทความต่อๆไป)

– Additional Effect แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจน คือ Knock Down (Multiple Shot, Burst Shot) และ Stun (Assault Shot, Stun Shot) โดย Burst Shot มีระยะเวลาติดสถานะนานกว่า Multiple Shot เล็กน้อย ในขณะที่ Stun Shot จะมีระยะเวลาติดสถานะนานที่สุดคือ 3 วินาที

–  ระยะเวลาใช้ใหม่และการใช้ MP ของแต่ละสกิลใกล้เคียงกัน

**หมายเหตุ – คำนวณค่าพลังโดยการใช้ค่าพลังโจมตีที่ 40,000 หน่วย**Archer Skill Analysis: Group 1.1 – Attack Skill (1) + Buff

จากบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าสกิลโจมตีของเผ่าเอลฟ์ (Assault Shot) กลับมีพลังโจมตีสูงที่สุด ซึ่งตามหลักแล้วควรจะเป็นสกิลของเผ่าดาร์กเอลฟ์มากกว่า (Stun Shot) ซึ่งเกิดจากสายอาชีพนักธนูนั้นมีบัฟที่เพิ่มความสามารถที่ส่งผลค่อนข้างมาก และแตกต่างกันไปในแต่ละเผ่า

ผู้เขียนจึงได้ทำการวาดกราฟค่าพลังโจมตีของแต่ละสกิลเมื่อกดใช้บัฟ โดยจะยึดจากบัฟที่สามารถเพิ่มค่าพลังโจมตีได้เ่ท่านั้น (เป็นค่าเดียวที่สามารถนำมาเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจน) โดย

Hawkeye มีสกิล Hawkeye (เพิ่ม Critical rate/Attack Damage) และ Snipe (เพิ่ม Atk./ความแม่นยำ/ระยะยิง แต่จะลดความเร็วเคลื่อนที่ของตนเอง)

Silver Ranger ไม่มีสกิลบัฟเพิ่มพลังโจมตี แต่จะมีสกิลเพิ่มคริติคอล ความเร็วโจมตี และความเร็วเคลื่อนที่แทน

Phantom Ranger มีสกิล Fatal Counter (เพิ่ม P.Atk แต่่าลดการหลบหลีกของตนเอง) และสกิล Rapid Fire (เพิ่มความเร็วโจมตี แต่ลดระยะยิงของตนเอง)

War Rangerไมมีสกิลบัฟกดใช้

รายละเอียดบัฟจะอยู่ในหัวข้อ Archer Skill Analysis: Group 3 – Active Buff Skill

ขั้นตอนการคำนวณ
– คำนวณจากสกิลบัฟเลเวล 18 เท่ากันทุกสกิล โดยสกิลบัฟที่กดใช้เพื่อเพิ่มพลังโจมตีมีท้ังหมด 3 สกิล ได้แก่ Hawkeye Snipe และ Fatal Counter

Hawkeye เพิ่มพลังโจมตีแบบ Attack Damage หมายถึงค่าความเสียหายที่สร้างได้จากการโจมตีเป้าหมาย ซึ่งเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยที่เลเวล 18 จะเพิ่ม Attack Damage 6.47% เช่น

  • Multiple Shot เลเวล 1 แบบไมมีบัฟ  คิดค่าพลังโจมตีตัวละครเท่ากับ 40,000 หน่วย จะได้ค่าพลังโจมตีสกิลคือ 60,070 หน่วย
  • เมื่อกดใช้ Hawkeye จะได้ค่าพลังโจมตีสกิลเท่ากับ 60700 + 6.47% = 63956.52 หน่วย

Snipe เพิ่มพลังโจมตี (Atk.) โดยที่เลเวล 18 จะเพิ่ม Atk.33.60%

  • ค่าพลังโจมตีตัวละครคือ 40,000 หน่วย เมื่อกดใช้สกิล Snipe จะได้ค่าพลังโจมตีตัวละครเท่ากับ 40,000+33.60% = 53,440 หน่วย
  • Multiple Shot เลเวล 1 คิดค่าพลังโจมตีตัวละครเท่ากับ 53,400 หน่วย จะได้ค่าพลังโจมตีสกิลคือ 79692.40 หน่วย

Fatal Counter เพิ่ม P.Atk โดยที่เลเวล 18 จะเพิ่ม P.Atk 7243 หน่วย

  • ค่าพลังโจมตีตัวละครคือ 40,000 หน่วย เมื่อกดใช้สกิล Fatal Counter จะได้ค่าพลังโจมตีตัวละครเท่ากับ 40,000+7243 = 47,243 หน่วย
  • Stun Shot เลเวล 1 คิดค่าพลังโจมตีตัวละครเท่ากับ 47,243 หน่วย จะได้ค่าพลังโจมตีสกิลคือ 87,144.40 หน่วย

ได้กราฟดังนี้

Archer-Active Skill Group1+Buff.png

บทวิเคราะห์

– Stun Shot + Fatal Counter กลายมาเป็นสกิลที่พลังโจมตีสูงที่สุด (แลกกับการโดนลดค่าหลบหลีกตนเองลง 30%)

– รองลงมาคือ Multiple Shot + Snipe แต่มีข้อสังเกตุคือแนวโน้มของค่าพลังโจมตีเมื่อเลเวลสูงขึ้น กลับมีค่าใกล้เคียงกับค่าพลังของสกิล Stun Shot + Fatal Counter

– ลำดับต่อมาคือสกิล Assualt Shot ซึ่งแต่เดิมหากไม่กดใช้บัฟจะมีค่าพลังโจมตีสูงเป็นอันดับ 1

– กลุ่มสุดท้ายคือ Multiple Shot + Hawkeye และ Burst Shot ที่มีค่าต่ำสุดและใกล้เคียงกัน (อย่างไรก็ตาม Burst Shot มี Additional Damage ที่ทำให้มีค่าพลังโจมตีสูงกว่าเล็กน้อย– ไม่ได้นำมาคิดในกราฟ)Archer Skill Analysis: Group 2 – Attack Skill (2)

Archer-Active Skill Group2.png

Archer-Active Skill Group2 Compare.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บทวิเคราะห์

– ค่าพลังโจมตีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจน โดยกลุ่มแรกสกิลที่แรงที่สุดคือ Double Wide Shot (Silver Ranger) รองลงมาคือ Death Stinger

– อีกกลุ่มจะมีค่าพลังโจมตีต่ำกว่า คือ Arrow Rain (Hawkeye) และ Void Step (War Ranger)

– แม้ว่า Void Step จะมีค่าพลังโจมตีต่ำที่สุด แต่ก็มี Additional Effect ที่สามารถลดความเร็วเคลื่อนที่เป้าหมายที่โจมตีได้ถึง 4 วินาที รวมถึงตัวสกิล  Void Step เองเมื่อกดใช้จะสามารถกระโดดถอยหลังพร้อมกับยิงสกิลได้

– ระยะเวลาใช้ใหม่ทุกสกิลใกล้เคียงกัน แต่การใช้ MP ของสกิล Death Stinger กลับมากที่สุดArcher Skill Analysis: Group 2.1 – Attack Skill (2) + Buff

เช่นเดียวกันกับ Group 1 ผู้เขียนได้ทำการวาดกราฟเปรียบเทียบสกิลเมื่อกดใช้บัฟ ได้ผลดังนี้

Archer-Active Skill Group2+Buff.png

บทวิเคราะห์

– Death Stinger กลายมาเป็นสกิลที่พลังโจมตีสูงที่สุด รองลงมาคือ Double Wide Shot และ Arrow Rain + Snipe ที่ใกล้เคียงกัน

– ลำดับต่อมาคือ Arrow Rain + Hawkeye  และลำดับสุดท้ายคือ Void Step ที่มีข้อสังเกตุคือ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของพลังโจมตีต่ำกว่าสกิลอื่นๆอีกด้วย

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบสกิลเมื่อกดใช้บัฟทั้งหมดทั้งหมดนี้ ผู้เขียนนำมาเทียบเฉพาะบัฟที่เพิ่มค่าพลังโจมตีเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงยังมีบัฟที่เพิ่มค่าอื่นๆที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อแดแมจรวม เช่น อัตราคริติคอล ความเร็วโจมตี เป็นต้นArcher Skill Analysis: Group 3 – Active Buff Skill 

Archer-Active Buff Skill 1Archer-Active Buff Skill 2Archer-Active Buff Skill 3Archer-Active Buff Skill 4Archer-Active Buff Skill 5Archer-Active Buff Skill 6

Archer-Active Skill Buff Compare.png

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บทวิเคราะห์

– มีสามสกิลทีเพิ่มค่าพลังโจมตีคือ  hawkeye Snipe และ Fatal Counter ซึ่งให้ผลที่แตกต่างกันจากบทวิเคราะห์ก่อนหน้านี้

– สกิล Hawkeye และ Mind Eye เป็น 2 สกิลที่เพิ่มค่าคริติคอล โดย  Mind Eye จะเพิ่มค่าคริติคอลมากกว่าอย่างชัดเจน

– สกิล Double Quickstep และ Rapid Fire เป็น 2 สกิลที่เพิ่มความเร็วโจมตี โดย Rapid Fire จะเพิ่มความเร็วโจมตีได้มากกว่า Double Quickstep พอสมควร แต่ก็แลกกับการที่โดนลดระยะยิงของตนเองลง (แต่การถูกลดระยะยิงจะลดลงเรื่อยๆเมื่อเลเวลสกิลเพิ่มขึ้น)

– Hawkeye เป็นอาชีพเดียวที่มีสกิลเพิ่มระยะยิง (Snipe) จึงทำให้ Hawkeye เป็นนักธนูที่ยิงได้ไกลที่สุด แต่ก็แลกกับการที่ความเร็วเคลื่อนที่ของตนเองลดลงเมื่อกดใช้บัฟ

– Silver Ranger เป็นอาชีพเดียวที่มีบัฟเพิ่มค่าพลังโดยไม่ถูกลดทอนความสามารถเมื่อกดใช้

– War Ranger เป็นอาชีพเดียวที่ไม่มีสกิลบัฟกดใช้Archer Skill Analysis: Group 4 – Passive Buff Skill (Activated)

Archer-Passive Buff Skill 1Archer-Passive Buff Skill 2Archer-Passive Buff Skill 3

Archer-Passive Skill Buff Compare

คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

บทวิเคราะห์

– Enhanced Slow (Hawkeye) กับ Swift (Silver Ranger) เป็น Passive Buff ที่เกี่ยวข้องกับความเร็วเคลื่อนที่ โดย Enhanced Slow เป็นสกิลที่จะลดความเร็วเคลื่อนที่เป้าหมาย แต่ Swift จะเป็นสกิลที่เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้ตนเอง

– Phantom Ranger เป็นอาชีพเดียวที่มี Passive Buff เพิ่มความแม่นยำที่เพิ่มเป็น % (สกิล Snipe เพิ่มความแม่นยำเป็นหน่วย)

– Acrobat (War Ranger) เป็นสกิลเดียวที่เพิ่มค่าหลบหลีก (ถ้าไม่นับสกิลติดตัวคลาส 1 Light Armor Mastery) โดยเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ และยังมีโอกาสติด (%Activated) สูงถึง 15% เลยทีเดียว

– Lucky Quickstep (War Ranger) เป็น Passive Buff สกิลเดียวที่ส่งผลต่อสมาชิกในปาร์ตี้ โดยจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าสกิล Swift เล็กน้อย รวมถึงมีโอกาสติด (%Activated) สูงถึง 15%Archer Skill Analysis: Group 5 – Passive Buff Skill (Automatic)

Archer-Passive Skill.png

บทวิเคราะห์

– ทั้ง 4 อาชีพจะมี Passive Skill ที่เป็น Buff อัตโนมัติเมื่อสมาชิกในปาร์ตี้อยู่ในระยะเดียวกัน เหมือนกันทั้งหมดคือสกิล Guidance  ที่เพิ่มความแม่นยำสรุป

  • Hawkeye เป็นนักธนูที่ค่อนข้างสมดุลในทุกๆด้าน โดยเมื่อกดใช้บัฟจะทำให้พลังโจมตีขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆมีสกิลบัฟเพิ่มทั้งอัตราคริติคอล ความแรงโจมตี ความแม่นยำ ระยะยิง รวมถึงมีดีบัฟลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรูได้อีกด้วย แต่ข้อเสียคือเมื่อกดใช้บัฟจะทำให้ความเร็วเคลื่อนที่ช้าที่สุด ทำให้มีความยืดหยุ่นในการเล่นต่ำ
  • Silver Ranger เป็นนักธนูที่ค่อนข้างได้เปรียบในหลายๆด้าน ทั้งพลังโจมตีสกิลที่ไม่ได้น่าเกลียด แม้จะไม่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีเหมือนอาชีพอื่น แต่ก็สามารถอาศัยการโจมตีติดคริติคอลเพื่อทำแดแมจได้ รวมถึงยังมีความเร็วโจมตีที่สูงพอสมควร และเป็นหนึ่งในเรื่องการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วที่สุด แต่ข้อเสียหลักก็คือ พลังโจมตีจะเบาเมื่อทำการโจมตีปกติ (ไม่ใช้สกิล) เนื่องจากไม่มีบัฟเพิ่มค่าพลังโจมตีเหมือนอาชีพอื่นๆนั่นเอง
  • Phantom Ranger เป็นนักธนูที่ทำแดแมจได้รุนแรงที่สุดเมื่อกดใช้บัฟ มีสกิลโจมตีที่ทำให้เป้าหมายติดสถานะนานที่สุด มีความแม่นยำและความเร็วในการโจมตีสูงที่สุด (จากบัฟ) แต่ข้อเสียคือพลังป้องกันที่น้อยที่สุดในบรรดานักธนูทุกเผ่า รวมถึงยังมีสกิลบัฟที่ลดค่าหลบหลีกลงไปถึง 30 % และลดระยะยิงของตนเองอีกด้วย
  • War Ranger นักธนูที่ดูเหมือนว่าจะมีค่าพลังโจมตีต่ำที่สุดในทุกๆด้าน แต่เมื่อพิจารณาดูจะพบว่า War Ranger เป็นอาชีพที่เน้น DPS มากกว่าการทำแดแมจรุนแรงเพียงครั้งเดียว เนื่องจากการที่อาชีพนี้ไม่มีสกิลบัฟแบบกดใช้เลย ทำให้ช่องสกิลจะเหลืออยู่ 1 ช่อง ทำให้สามารถเอาสกิลคลาส 1 มาใช้ได้อีก 1 สกิล จึงทำให้อาชีพนี้สามารถกดสแปมสกิลใส่เป้าหมายได้ถี่ที่สุด นอกจากนี้ยังมี Passive Buff ที่เพิ่มการหลบหลีกที่ค่อนข้างสูง และเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ที่สูงมาก (โอกาสติดสูงกว่าอาชีพอื่น) ผนวกกับเป็นนักธนูที่มีพลังป้องกันสูงที่สุด จึงทำให้ War Ranger เป็นนักธนูที่ค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูง รวมถึงเป็นนักธนูอาชีพเดียวที่มีบัฟให้กับทีม
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s